ครูผู้สอนภายในแผนกวิชา
        1. อ. สมคิด          สมนักพงษ์      ครูชำนาญการพิเศษ       วศ.ม.  วิศวกรรมอุตสาหการ
        2. อ.ชุมพร           ช่วงกรุด           ครูชำนาญการ                คอ.บ. อุตสาหการเชื่อมประสาน
        3. อ.พงษ์เพชร     นาคพงษ์         ครูชำนาญการ                ศศม.  บริหารการศึกษา
       4.  อ.เมธี              มูลฟู                ครูพิเศษ                       คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
       5.  อ.กริชติศักดิ์    เซียมตะคุ         ครูพิเศษ                       คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
       6.  อ.สุรศักดิ์        ทองสุระวิโรจน์  ครูพิเศษ                        คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
       7.  อ.จิรันตน์       ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ  ครูพิเศษ                       วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น