แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคกำแพงเพชร เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ปี  พศ. 2519
ในสาขางานเชื่่อมโลหะ ระดับ ปวช.  ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช.โลหะการและปวส. เทคนิคโลหะ
ครูผู้สอนภายในแผนกวิชา
        1. อ. สมคิด          สมนักพงษ์      ครูชำนาญการพิเศษ       วศ.ม.  วิศวกรรมอุตสาหการ
        2. อ.ชุมพร           ช่วงกรุด           ครูชำนาญการ                คอ.บ. อุตสาหการเชื่อมประสาน
        3. อ.พงษ์เพชร     นาคพงษ์         ครูชำนาญการ                ศศม.  บริหารการศึกษา
       4.  อ.เมธี              มูลฟู                ครูพิเศษ                       คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
       5.  อ.กริชติศักดิ์    เซียมตะคุ         ครูพิเศษ                       คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
       6.  อ.สุรศักดิ์        ทองสุระวิโรจน์  ครูพิเศษ                        คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
       7.  อ.จิรันตน์       ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ  ครูพิเศษ                       วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ